Nejlépe platící online kasino hra

 1. Automaty Multifly Zdarma: Kliknutím na něj přejdete na registrační stránku
 2. Automaty Classic Blackjack Online Jak Vyhrát - Pokud se neúčastníte rozepnutého konkurenčního herního stylu, jejich konkrétní bude pravděpodobně přání, kde stojíte skládací ruku hned po ruce
 3. Guru Casino Bonus Bez Vkladu Bonus Za Registraci: Když zjistíte, co je nejlepší online kasino, které Kanada nabízí, musíte začít ze svých sázkových návyků

Blackjack bez vkladu

Jak Vyhrát Jackpot Ve Sportce
S velkými částkami Jackpotu, můžete získat nejlepší možný výsledek z toho, co nabízejí
Rabona Casino Bonus Codes 25 Euro
Pokud nejste lhostejní k hazardním hrám, pravděpodobně jste položili otázky týkající se principu fungování online kasin, hracích automatů, šancí na výhru a získání bonusů
Tady, můžete se naučit lana a dokonce hrát proti některým z nejlepších hráčů na světě

Roztočení zdarma za registraci 2023

Karty Do Blackjack
Jedná se o klasickou 3-navíjenou výherní automat s pouze jednou hrací linií
Tsars Casino Bonus Bez Vkladu
Jaké jsou tedy dobré a špatné stránky kasin virtuální reality
Automaty Snake Arena Online Jak Vyhrát

Školní řád

Školní řád Základní umělecké školy Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, ředitel školy.

Odloučená pracoviště školy: ZŠ Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, PSČ 725 28, ZŠ Ludgeřovice, Markvartovická 50, PSČ 747 14, ZŠ Markvartovice, Šilheřovická 492, PSČ 747 14

ČÁST PRVNÍ

 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

I. Úvodní ustanovení

 

  1. Školní řád pro žáky vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon), a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.

 

  1. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku. V třídní knize se provede o školení zápis. Školní řád je vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě. (úřední deska ve vestibulu školy, ve sborovnách )

 

II. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

  1. Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.

 

  1. Žáci mají dále právo:
   • na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,
   • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání (u učitele hlavního předmětu, na ředitelství školy)
   • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat,
   • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,
   • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,
   • na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu a vedoucího oddělení (předmětové sekce)
   • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění,
   • mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.
   • účastnit se činností organizovaných školou

 

  1. Práva uvedená v odstavci 2 s výjimkou písmen a), c) a f) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

 

  1. Na informace podle odstavce 2 písm.b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilých žákům plní vyživovací povinnost.

 

 1. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů (dle uvážení ředitele) výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

III. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

 

  1. Žáci jsou povinni:
   • řídit se zásadami tohoto školního řádu,
   • dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,

 

  1. Zletilí žáci jsou dále povinni:
   • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
   • dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou, (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem),
   • v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
   • nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem.,
   • sledovat aktuální informace o změnách ve výuce nástrojové hry, komorní a souborové hry, ve výuce literárně-dramatického oboru (úřední deska ve vestibulu školy)

 

  1. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
   • zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
   • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,
   • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
   • dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem),
   • v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
   • nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem.
   • sledovat aktuální informace o změnách ve výuce nástrojové hry, hudební nauky, komorní a souborové hry, přípravné hudební výchovy a literárně-dramatického oboru (úřední deska ve vestibulu školy)

 

 1. Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:
  • jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu žáka, ZŠ nebo SŠ v níž se žák vzdělává
  • údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,
  • údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,
  • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení a podpis zákonného zástupce.

ČÁST DRUHÁ

Provoz a vnitřní režim školy

I. Organizace školy

 

  1. Základní umělecká škola Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace (dále jen škola) je příspěvkovou organizací (školskou právnickou osobou) zřízenou Moravskoslezským krajem. Jejím statutárním orgáne je ředitel školy jmenovaný zřizovatelem školy.

 

  1. Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání)

 

  1. Ředitel jmenuje:
   • svého pověřeného zástupce
   • vedoucí předmětových komisí, preventistu BOZP, koordinátora ŠVP

 

  1. Nepedagogičtí zaměstnanci:
   • referentka školy,
   • školnice a uklízečka

 

II. Organizace výuky

 

 • Vyučování :
 • vyučování se řídí rozvrhem hodin,
 • režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na pololetí školního roku a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů,
 • frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být: kmenová třída, třída hudební nauky, koncertní sál, učebná pěveckého sboru, d) do vyučování nosí žáci požadované školní pomůcky, při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci povstáním nebo zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu,
 • nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli,
 • v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce,
 • škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností,
 • opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.

 

 • Vyučovací hodiny a přestávky:
 • vyučovací hodina trvá 45 minut,škola se otevírá 15 minut před zahájením výuky
 • vyučovací hodiny jsou odděleny zpravidla přestávkami, jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí :
  • maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce
  • maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce

 

  • Časový rozvrh vyučovacích lekcí:
  • 0. vyučovací lekce    12.15 – 13.00

 

  • 1. vyučovací lekce    13.00 – 13.45

 

  • 2. vyučovací lekce    13.45 – 14.30    přestávka

 

  • 3. vyučovací lekce    14.40 – 15.25

 

  • 4. vyučovací lekce    15.25 – 16.10    přestávka

 

  • 5. vyučovací lekce    16.30 – 17.15

 

  • 6. vyučovací lekce    17.15 – 18.00

 

  7. vyučovací lekce    18.05 – 18.45

 

 • Vstup a pohyb po škole a v areálu školy:
 • žáci přichází do školy 5 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, přezují se na obvyklém místě. Na chodbách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Po skončení výuky žáci neprodleně opouští budovu školy. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou tyto žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření,
 • rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě. Pobyt na chodbách z hygienických a bezpečnostních důvodů jim není povolen,
 • cizí osoby vyjma rodičů žáků a jednací strany se pohybují po prostorách školy jen v doprovodu učitelů školy, správních zaměstnanců školy nebo ředitele školy,
 • jízda na kole, koloběžce a bruslích in-line v areálu školy není dovolena, do školní budovy není dovoleno ukládat kola a koloběžky. Rovněž je zakázán pohyb po škole v in-line bruslích,
 • o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně.

 

ČÁST TŘETÍ

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

  1. Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

 

  1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.)

 

  1. Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu příslušným orgánům a institucím.

 

  1. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

 

  1. Podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajistí ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

 

  1. Žáci jsou pravidelně proškolováni o bezpečnosti a ochraně zdraví vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu. Zápis o školení se provede do třídní knihy.

 

  1. Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.

 

  1. Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase

 

  1. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.

 

  1. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Dále není povoleno používání mobilních telefonů během vyučování. Žáci musí mít vypnutý zvuk a také je zakázáno pořizovat obrazové a zvukové záznamy vyučujících bez jejich výslovného souhlasu.

 

  1. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy. Neslučitelné s výchovnými záměry školy jsou taktéž projevy šikanování, vandalismu, rasismu, antisemitismu a záškoláctví.

 

  1. V učebnách není žákům povoleno svévolně otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

 

  1. Při exkurzích, koncertech, zájezdech a jiných činnostech pořádaných školou vystupují žáci ukázněně, řídí se pokyny učitelů nebo jiných pověřených osob, které nad nimi konají dozor.

 

 1. Při hromadném přesunu z místa na místo dodržují dopravní předpisy a pravidla pro přepravu cestujících a zavazadel.

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

  1. Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.

 

  1. Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

 

  1. Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají všechny zapůjčené školní pomůcky.

 

ČÁST PÁTÁ

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

  1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení se vyjadřuje klasifikací.

 

  1. Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
   • 1 – výborný,
   • 2 – chvalitebný,
   • 3 – uspokojivý,
   • 4 – neuspokojivý.

 

  1. Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:
   • prospěl(a) s vyznamenáním,
   • prospěl(a),
   • neprospěl(a).

 

  1. Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 – výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.

 

  1. Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý

 

  1. Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý

 

  1. Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

 

  1. Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

 

ČÁST ŠESTÁ

 

Úplata za vzdělávání

 

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

  1. U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).

 

  1. U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:
   • u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,
   • u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

 

  1. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

 

  1. Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně nebo pololetně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitel školy může výjimečně dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

 

  1. Úplatu lze hradit dvěma způsoby:
   • formou složenky, kterou žák nebo jeho zákonný zástupce obdrží během měsíce června na 1. pololetí a ledna na 2.pololetí u vyučujícího hlavního oboru nebo na sekretariátě školy.
   • převodem z účtu

 

  1. Výše úplaty na školní rok a termíny úhrady jsou zveřejněny na úřední desce školy v Dodatku školního řádu.

 

ČÁST SEDMÁ

 

Ukončení vzdělávání

 

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

  1. Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

 

  1. Žák přestává být žákem školy:
   • jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
   • jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),
   • v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
   • v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.

 

  1. O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

 

ČÁST OSMÁ

 

Výchovná opatření

 

  1. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

 

 1. Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb. o trestním právu). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

Aktuality

Menu