Projekty

Název projektu: Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými, cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na konzervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže. Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory). Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

MŠMT – ŘO OP VVV

Výzva: Šablony II (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování)

Název projektu: Šablony II-Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ Ostrava – Petřkovice

Reg.č.projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011904

Cílem projektu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti informačních technologiích využitelných ve výuce v ZUŠ, zejména práce v notačních programech, dále vzdělávání v oblasti cizích jazyků a v osobnostně sociálním rozvoji a také spolupráce s odborníkem z praxe ve výuce i na komunitně osvětových setkáních. U žáků je cílem zprostředkovat společná soustředění a setkávání při společné práci k získávání a osvojování klíčových kompetencí k umělecké komunikaci, osobnostně sociálních a kulturních. Dále nákupem ICT technologií osvěžit a zároveň podpořit proces výuky ve Výtvarném oboru. 

Menu