Úplata za vzdělání

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok na jedno pololetí:

Hudební obor – kolektivní výuka, skupinka: 1.200,- Kč
Hudební obor – individuální výuka: 1.600,- Kč
Hudební obor – druhý nástroj: 1.400,- Kč

Výtvarný obor – přípravné studium: 1.150,- Kč
Výtvarný obor – základní studium: 1.300,- Kč

Platbu je možné uhradit převodem na účet školy č.: 14938761/0100, výjimečně v hotovosti do pokladny školy. Pokyn k platbě včetně variabilního symbolu obdržíte e-mailem. Dodržujte prosím přesně variabilní symbol, aby bylo možno správně identifikovat platbu.

Žákovi, který nebude mít v uvedené termíny zaplacenu úplatu za vzdělávání, může být v souladu s vyhláškou o ZUŠ ukončeno studium.

Úplata za vzdělávání je splatná do 15. 9. a 15. 2. běžného školního roku.

Menu